Majątek Izby Celnej w Białymstoku

  Majątek Izby Celnej w Białymstoku

  Majątek Skarbu Państwa, w stosunku do którego uprawnienia właścicielskie wykonuje i którym dysponuje Izba Celna w Białymstoku obejmuje dobra ruchome, nieruchome oraz wartości niematerialne i prawne, a także inne prawa mające wartość pieniężną, w tym m.in. aktywa finansowe.

  W poniższej tabeli przedstawiono wartość aktywów trwałych Izby Celnej w Białymstoku na dzień 31.12.2015 r. na podstawie jej bilansu sporządzonego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 289 z późniejszymi zmianami).

   

  Stan na początek roku:

  Aktywa trwałe: 58 814 880,37

  1. Wartości niematerialne i prawne: 798 278,74
  2. Rzeczowe aktywa trwałe: 57 451 266,16
   • Środki trwałe: 57 063 861,17
    • Grunty: 6 427 713,22
    • Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 38 134 765,37
    • Urządzenia techniczne i maszyny: 7 078 664,80
    • Środki transportu: 3 036 131,81
    • Inne środki trwałe: 2 386 585,97
   • Środki trwałe w budowie (inwestycje): 387 404,99
   • Zaliczki na środki trwałe w budowie: 0,00
  3. Należności długoterminowe: 565 335,47
  4. Długoterminowe aktywa finansowe: 0,00
   • Akcje i udziały: 0,00
   • Papiery wartościowe długoterminowe: 0,00
   • Inne długoterminowe aktywa finansowe: 0,00
  5. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek: 0,00

   

  Stan na koniec roku roku:

  Aktywa trwałe: 54 863 034,77

  1. Wartości niematerialne i prawne: 394 432,23
  2. Rzeczowe aktywa trwałe: 54 127 166,39
   • Środki trwałe: 51 973 488,82
    • Grunty: 6 427 713,22
    • Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 36 674 031,79
    • Urządzenia techniczne i maszyny: 5 447 730,72
    • Środki transportu: 2 773 035,36
    • Inne środki trwałe: 650 977,73
   • Środki trwałe w budowie (inwestycje): 2 153 677,57
   • Zaliczki na środki trwałe w budowie: 0,00
  3. Należności długoterminowe: 341 436,15
  4. Długoterminowe aktywa finansowe: 0,00
   • Akcje i udziały: 0,00
   • Papiery wartościowe długoterminowe: 0,00
   • Inne długoterminowe aktywa finansowe: 0,00
  5. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek: 0,00
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.04.2015 Data publikacji: 29.04.2015 14:26 Data ostatniej modyfikacji: 01.07.2016 09:47
  Autor: Wiesław Bojarczyk Osoba publikująca: Marcin Bach Osoba modyfikująca: Maciej Czarnecki
  Rejestr zmian