Stan załatwienia sprawy

  Stan załatwienia sprawy

   

   

  1. Właściwość miejscowa organów tj. Dyrektora Izby Celnej w Białymstoku, podległych mu Naczelników: Urzędu Celnego w Białymstoku, Urzędu Celnego w Łomży  i Urzędu Celnego w Suwałkach, a także wchodzących w strukturę urzędów oddziałów celnych, została określona w następujących aktach prawnych:

   

   

   

  1. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej ( tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. Nr , poz. 1404 z późn. zm. ).
  2. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib (Dz. U. Nr 180, poz. 1404).
  3. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009r. w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych(tekst jednolity w Dz. U. z 2013r., poz. 481).
  1. Właściwość rzeczowa i sposób załatwiania spraw wynika w szczególności z przedstawionych poniżej przepisów:


  1. W sprawach celnych:

  • ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (tekst jednolity w Dz. U. z 2013r., poz. 727),
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 952/2013 z dnia 9 października 2013r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. U. UE L 269/1 z dnia 10 października 2013r.)
  • rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. U. UE L 343/1 z dnia 29 grudnia 2015r.)
  • rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 (Dz. U. UE L 69/1 z dnia 15 marca 2016r.)
  • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny Dz. U. UE L 343/558 z dnia 29 grudnia 2015r.)

  Informacja o szczegółowym trybie załatwiania spraw w IPCW (Wydział Procedur Celnych), IOPX (Wieloosobowe Stanowisko Obsługi Przedsiębiorców).

   
  2. W sprawach podatkowych w zakresie podatków importowych:

  • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz 710 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity w Dz. U. 2014r., poz. 752 z późn. zm.).

  informacja o szczegółowym trybie załatwiania poszczególnych spraw podatkowych w zakresie podatków importowych w IPCW (Wydział Procedur Celnych).

   

  3. W sprawach podatku akcyzowego i gier:

  • ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2014r., poz. 792 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie wykazu terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy (Dz. U. Nr 32, poz. 221),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 332).
  • ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.)

  Informacja o szczegółowym trybie załatwiania poszczególnych spraw w zakresie podatku akcyzowego IAGR (Referat Akcyzy i Gier).

   

  4. W sprawach dotyczących transportu drogowego:

  • ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2013r., poz. 1414 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.).

  Informacja o szczegółowym trybie załatwiania poszczególnych spraw w zakresie transportu drogowego w IPCW (Wydział Procedur Celnych).


  5. W sprawach egzekucyjnych:

  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

  Informacja o szczegółowym trybie załatwiania poszczególnych spraw w zakresie postępowania egzekucyjnego w IEGW (Wydział Egzekucji).

   
  6. W sprawach likwidacji towarów:

  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.).

  Informacja o szczegółowym załatwiania poszczególnych spraw w zakresie likwidacji towarów w ILTW (Wydział Likwidacji Towarów).


  7. W sprawach karnych skarbowych:

  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks Karny Skarbowy (tekst jednolity w Dz. U. z 2013r., poz. 186 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.).

  Informacja o szczegółowym trybie załatwiania poszczególnych spraw w zakresie postępowania karnego skarbowego w IDSR (Referat Dochodzeniowo-Śledczy).

   

  1. Należy pamiętać, iż:
  1. W zakresie spraw administracyjnych obowiązuje ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity w Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 z późn.zm.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).
  2. W zakresie ogólnych zasad postępowania w przypadku wpływu dokumentów, trybu postępowania z aktami w toku bieżącej pracy i ich obiegu, zapewniające tym samym jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania akt /sposób przyjmowania spraw/: zarządzenie nr 66 Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w izbach celnych i składnic akt w urzędach celnych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w administracji celnej oraz stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia instrukcja kancelaryjna(Dz. Urz. MF).
  3. W sprawach skarg i wniosków stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.05.2015 Data publikacji: 13.04.2015 17:16 Data ostatniej modyfikacji: 29.08.2016 08:28
  Autor: Maciej Czarnecki Osoba publikująca: Maciej Czarnecki Osoba modyfikująca: Maciej Czarnecki
  Rejestr zmian